Gebruiksvoorwaarden


Algemeen

CARGLASS N.V. (Hierna “Belron Distribution”) levert de hierbij aangeboden informatiediensten op basis van de hierna-volgende algemene gebruiksvoorwaarden (‘Gebruiksvoorwaarden’) over het gebruik van deze website (‘website’) alsmede van dit internetoptreden van Belron Distribution.

Informatie, Vrijwaring

Alle informatie die op deze website staat, is vrijblijvend. Voor de resultaten of beoordelingen die door het gebruik van de informatie kunnen worden verkregen, met name met betrekking tot de actualiteit, juistheid, doelmatigheid en volledigheid van de informatie, inhoud en documenten, staat Belron Distribution niet garant. Belron Distribution garandeert evenmin dat deze website alle informatie bevat die Belron Distribution bekend is.

Prestaties van Belron Distribution

Belron Distribution heeft te allen tijde het recht deze website geheel of gedeeltelijk buiten werking te stellen. Belron Distribution waarborgt op grond van de gesteldheid van computersystemen evenals van het internet niet dat deze website onafgebroken beschikbaar is.

Het sluiten van het contract, Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Deze website alsmede de inhoud ervan vormen geen aanbod voor de levering of prestatie van producten of dienstverleningen. Bij het sluiten van contracten tussen Belron Distribution en de klant gelden de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Belron Distribution. Deze zijn volgens de algemene Voorwaarden (zie Algemene Voorwaarden) vermeld.

Industriële octrooien
De merktekens BELRON en Belron® zijn geregistreerde merken van Belron S.A. en haar dochtervennootschappen en mogen door Belron Distribution binnen de grenzen van licentieafspraken worden gebruikt.

Alle rechten wat betreft industriële octrooirechten van Belron Distribution zijn voorbehouden. De gebruiker neemt deze rechten in acht. Informatie en overige inhoud, merken, auteursrechten evenals overige industriële octrooirechten van deze website mogen alleen met voorafgaande toestemming van Belron Distribution worden gebruikt, gedownload, gekopieerd, verkocht, verhuurd, veranderd of op andere wijze worden benut.

Hyperlinks naar Websites van derden

Deze website kan links naar websites van derden bevatten. Belron Distribution neemt voor de inhoud van deze websites van derden geen verantwoording of aansprakelijkheid op zich en ook eigent Belron Distribution zich deze websites en de inhoud ervan niet toe, omdat Belron Distribution deze doorgelinkte inhoud niet controleert, toetst en ook niet voor deze inhoud of informatie verantwoordelijk is. Het gebruik van deze doorgelinkte inhoud en/of websites is voor eigen risico van de gebruiker.

Aansprakelijkheid voor feitelijke gebreken of rechtsgebreken

Voor zover Belron Distribution informatie, inhoud, software of documentatie kosteloos ter beschikking stelt, is aansprakelijkheid voor feitelijke gebreken of rechtsgebreken aan de informatie, inhoud, software of documentatie, met name wat betreft hun actualiteit, juistheid, doelmatigheid, volledigheid, toepasbaarheid en het vrij zijn van industriële octrooirechten van derden – behalve in geval van opzet, kwade trouw alsmede schending van leven, lichaam of gezondheid – uitgesloten.

Overige aansprakelijkheid, virussen

De aansprakelijkheid van Belron Distribution voor feitelijke gebreken of rechtsgebreken richt zich naar de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden. Voor het overige is elke aansprakelijkheid van Belron Distribution uitgesloten, behalve als bijvoorbeeld vanwege opzet, grove nalatigheid, schending van leven, lichaam of gezondheid, overname van een kwaliteitsgarantie, arglistig verzwijgen van een gebrek of vanwege schending van essentiële contractuele verplichtingen volgens wettelijke voorschriften Belron Distribution verplicht aansprakelijk is. Schadevergoeding vanwege wezenlijke contractuele verplichtingen is beperkt tot de hoogte van de het contract kenmerkende, voorzienbare schaden, voor zover er geen sprake is van opzet of grove nalatigheid.

Op grond van de gesteldheid van computersystemen en het internet garandeert Belron Distribution niet dat deze vrij van virussen zijn. Voor het downloaden van informatie, inhoud, software of documentatie zal de gebruiker ter bescherming van zichzelf evenals ter voorkoming van virussen op de Belron Distribution website voor gepaste voorzorgsmaatregelen en virusscanners zorgen. Het downloaden van informatie, inhoud, software of documentatie gebeurt voor eigen risico van de gebruiker.

Toepasselijk recht, bevoegde rechtbank

Het Belgisch recht is van toepassing onder uitsluiting van het handelsrecht van de VN. De bevoegde Rechtbank is die van Hasselt, als de gebruiker handelaar is in de zin van het wetboek van koophandel.

Wachtwoord vergeten?

Om een nieuw wachtwoord aan te vragen, vul je geregistreerde gebruikersnaam en je emailadres in op belronfranchiseportal.com. U ontvangt een e-mail met het nieuwe wachtwoord.

Bedankt

Een e-mail met uw nieuwe
wachtwoord werd aan u verstuurd.